Forældresamarbejde

Den gode relation mellem skole og hjem

Forældrene spiller en vigtig og aktiv rolle på Kvikmarkens Privatskole. Det gode samarbejde mellem skole, hjem og SFO betyder, at vi i fællesskab kan give barnet de bedste betingelser for at udvikle sig faligt og socialt – både i og udenfor skolen. 

Forventninger til forældre på Kvikmarkens Privatskole

Vores udgangspunkt er, at samarbejdet mellem skole og hjem bygger på gensidig tillid, respekt og åbenhed i en tæt og gensidigt forpligtende dialog. 

Vi forventer, at forældre: 

  • har sat sig ind i skolens værdier og støtter op om dem. Det betyder bl.a., at man også i hjemmet taler ordentligt og respektfuldt om skolen, lektier, lærere og de andre børn.
  • bakker op om inklusion i klasserne og har forståelse for, at alle ikke behøver lære det samme på samme måde, under samme vilkår og i samme tempo. Det vigtigste er, at alle elever lærer, udvikler sig og trives.
  • engagerer sig og deltager i skolens arrangementer.
  • samarbejder og støtter op om at nå faglige og sociale mål, som skolen har sat.
  • kommunikerer konstruktivt og respektfuldt med skolen, hinanden og hinandens børn.
  • er interesseret i positivt samarbejde for barnets bedste.
forældre 2
“Der er god stemning mellem forældrene. Forældrene vil gerne skolen, og der er meget engagement.”

Malene, mor til børn i indskolingen og 5. klasse

forældre 1

Kommunikation mellem skole og hjem

Vi tilstræber at have et højt informationsniveau, så forældre ved hvad I kan forvente af skolen – og hvad vi forventer af jer.

Den løbende praktiske kontakt mellem skole og hjem foregår via ForældreIntra.

To gange om året afholder vi skole-hjem-samtaler – undtagen i 9. klasse, hvor der kun afholdes én.

Forældre er altid velkomne til at henvende sig på skolen, hvis I har spørgsmål – ligesom vi altid henvender os til forældre om deres barn, når det er nødvendigt.

Ved problemer opfordrer vi forældre til at tage fat i den lærer eller pædagog, som er tættest på problemet i stedet for at gå direkte til ledelsen. Læreren eller pædagogen kender både barnet og problemet bedst og er derfor ofte mest kvalificeret til at hjælpe.

Kontaktforældre

Hver klasse udvælger fire kontaktforældre, som har den direkte kontakt til klasselæreren på vegne af den samlede forældregruppe.

Kontaktforældrene står også for planlægningen af klassens sociale arrangementer og kommer med input til forældremødernes dagsorden.

Forældremøder

To gange om året er der forældremøde på skolen for klassen eller årgangen (med undtagelse af 9. klasse, som kun har et forældremøde).

Møderne handler om klassens liv og dagligdag, trivsel, anderledes dage og uger og andre relevante emner. Klasselæreren er altid med, og derudover kan klassepædagog, faglærere, ressourcepersoner eller ledelsen deltage ved behov.