Samfundsansvar

Samfundsmæssige udfordringer bør have en fremtrædende plads, når der tales om skolens varetagelse af samfundsansvaret.

Skolens varetagelse af samfundsansvar skal ses i et bredt perspektiv.

Skolers samfundsansvarlige tiltag må både være rettet mod individet i skolen, fællesskabet i skolen og fællesskabet som skolen er en del af; det omkringliggende samfund.

Vi har – eller arbejder derfor på – at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for 7 kernetemaer, hvor vi har fokus på vores samfundsansvar som skole.

Som værdibaseret skole tager vi vores værdisæt alvorligt og søger kontinuerligt, at ”levendegøre” vores værdier.

Vi tager samfundsansvar, og vi vil, ligesom i alle andre henseender, altid bestræbe os på at gøre det endnu bedre.

Skolens bestyrelse, kontaktforældre og personalet har været igennem en inddragende proces, hvor de er kommet med deres bidrag til Kvikmarkens Privatskoles fokus når det gælder samfundsansvar.

Nedenstående beskrives enkelte konkrete eksempler, hvor skolen allerede tager et samfundsansvar samt eksempler, hvor vi er i proces omkring fremtidige indsatser.

Picture 1
Picture 1

1. Skolen og omverdenen

Eksempler på konkrete aktiviteter og indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

 • Bg.-3.kl. har udeskole lagt i skema hele året med fokus på at interagere med omverdenen og begå sig respektfuldt og ansvarligt i naturen.
 • Arbejde med demokratiforståelse og besøg på Folkemødet med 8.årgang.
 • Sprog og kultur lejrskole I udlandet 9.årgang.
 • Projekt up- cycling KHD
 • Emneuge Fokus på FN verdensmål med fx fokus på madspil og indsamling af affald
 • Trivselsdag
 • Elevråd
 • 8-9. årgang har praktikforløb.
 • 7. årgang er skolepatrulje.
 • Upcycling projekter
 • Børnehaverne inviteres til julearr. på skolen hvert år.


Eksempler på ideer fremadrettet:

 • Besøg på plejehjem fx med Luciaoptoget.
 • Åbne skolen for Sensommermarkedet
 • Have en fælles dag med indsamling af affald i området
 • Uge 39 Naturfagsuge
 • Skoleblad fra eleverne
 • Skærpet miljøbevdisthed gennem skolens aktiviteter

2. Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

 • Talentcamp for de fagligt stærke fra 7.- 9.kl.
 • Tidlig indsats fagligt og socialt
 • Værkstedsundervisning i Raketten
 • Resspurceteam – ordblindelærer- AKT
 • Fokus på god og nær dialog mellem skole og hjem

 

Tolærerordning

 • Testplan for alle årgange med fokus på tidlig indsats, fagligt løft for alle, faglige udfordringer for de dygtigste
 • Ansvarligt elevoptag efter fast procedure
 • Tæt samarbejde mellem skole og hjem
 • Inklusionsstrategi der sikrer vi arbejder inkluderende i en ansvarlig proces.
   

Eksempler på ideer fremadrettet:

 • Oprette særligt hold for elever med særlige forudsætninger
 • Stærkere ordblindepolitik så ALLE løfter opgaven både lærere, elever og forældre
 • Valgfag mellemtrin (pfag) mod styrkelse af fællesskaber på tværs af årgang
 • Flere aktiviteter for venskabsklasserne
 • Fokus på de tosprogede
Picture 2
Picture 3

3. Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

 • Projektuge 6.-9.kl.
 • Uu.vejledning
 • Udskolingen deltager i aktiviteter på ungdomsuddannelserne
 • Forældre overtager skolen dag
 • Klassens tid på alle klassetrin med fokus på ” Fællesskabet”
 • Elevråd
 • FN’s Verdensmålsuge
 • Udeskole 


Eksempler på ideer fremadrettet:

 • Karrieredage hvor forældre fortæller om deres uddannelse og erhverv
 • Besøg fra erhvervslivet
 • Forældre overtager skolen dag med obl. fokus på udd, job og erhverv
 • Tydeligere fokus på skolens værdisæt

4. Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

 • Mangfoldig organisation både i personale og elevgruppe.
 • Tosprogsaktiviteter i SFO-regi
 • Ressourceteam
 • Tilskud/fripladsordning
 • Søskendemoderation
 • Vægter forståelse for forskellighed- tolerance og respekt.
 • Afholder National Trivselsdag
 • Skolens fond ”Kirsebærtræets venner”, der kan søges af trængte forældre
 • Ansvarligt inklusionsarbejde

 

Eksempler på ideer fremadrettet:

 • Tydeligere på værdiarbejdet udadtil
 • Tydeligere udadtil mht diversiteten på skolenkoblet på skolens værdier
 • Kulturdag med mad fra forældre/bedsteforældre fra alle kulturer
Picture 4
Picture 5

5. Skolen som forebyggende instans

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet

 • Fokus på bevægelse- bevægelsesvejleder
 • Projekt AKT/bevægelsesvejleder for udvalgte klasser
 • Motorikhold
 • National Trivselsdag
 • Legepatrulje
 • Skolepatrulje
 • Demokrati som værdi
 • Konflitkløsningsarbejde – klassens tid- konflikttrappen
 • Afholdelse af Uge 6. Bg.- 5 kl.
 • FN Verdensmålsuge
 • Åben dialog om inklusion og forskellighed.
 • Info om inklusion på skolens hjemmeside.


Eksempler på ideer fremadrettet:

 • Børnenetværksgrupper (skilsmisse, sorg).
 • Hjælpe-gårdvagter- konfliktmæglere
 • Fokus på skærmtid og mediepædagogik i skole og hjemme
 • Besøg af politi og eks-misbrugere

6. Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

 • Antimobbestrategi
 • Årlig afholdelse af FN Verdensmålsugen
 • Markerer Prideugen med flag og dialog
 • Vi lytter til- og inddrager vores elever og har fokus på dialog
 • Klasseregler og trivselsdag
 • Folkemøde og Kvikmarken årsprøve 8.årgang samfundsfag
 • Elevrådsarbejde
 • Undervisning i demokratibegrebet

 

Eksempler på ideer fremadrettet:

 • Yderligere styrkelse af elevrådet
 • Uge 6 for alle
 • Tydeligere rammer og formål for klassens tid
 • Bruge elevressourcer ”peer to peer”
 • Mere fokus på miløarbejde
Picture 6
Picture 7

7. Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse. 

 • Uddannelsessamtaler med vejleder
 • Brobygning 8.-9. kl.
 • Praktik
 • Talentcamp
 • Station Next
 • Lejrskoler på alle klassetrinmed både fagligt og socialt fokus
 • Udenlandsrejse- sprog og kultur- 9 årgang
 • Fordybelses i de praktisk musiske fag 7.- 8. årgang med 4 lekt. i træk. I et år.
 •  

Eksempler på ideer fremadrettet:

 • Mere brug af gæstelærere fra uddannelsesinstitutioner og erhverv
 • Flere virksomhedsbesøg
 • Mere projektbaseret undervisning
 • Fokus på brug af medier og S0Me undervisning
 • Fokus på etik og filosofi