Pædagogik

Børn, der trives, lærer bedre

Den pædagogiske linje på Kvikmarkens Privatskole afspejler skolens værdier. 

Vi mener, at glade børn og unge i trivsel har de bedste forudsætninger for at lære og vokse – både fagligt og socialt. 

Vi sætter pris på at være en mindre skole med højst 20 elever i hver klasse, så der er tid og rum til tryghed og nærhed. Vi vægter den solide og anvendelige faglighed højt, men vi ønsker i ligeså høj grad at medvirke til at danne ansvarlige mennesker med respekt for sig selv og andre, som tager del i demokratiet – både på skolen, derhjemme og i verden omkring sig. 

Skolens læringssyn

Den gode undervisning anerkender, at børn lærer forskelligt – at det lærte ikke altid kan ”måles og vejes” eller finder sit udtryk her og nu, men at læringen kan opstå senere, i andre sammenhænge. Den faglige læring i undervisningen har fokus på den enkelte elevs faglige progression og er lige optaget af processen mod læring såvel som læringens resultat. I den gode undervisning arbejdes der desuden med at skabe synlighed i læreprocessen.  

Børnenes læring understøttes gennem inddragelse i egen læreproces. Feedback og andre former for evaluering af læringen er en del af den daglige undervisning, hvor der arbejdes med en tydelig struktur, og hvor der sættes klare læringsmål med henblik på at udfordre eleven bedst muligt.

Elevernes motivation for at lære nyt styrkes ved, at der kontinuerligt arbejdes med varierede undervisnings- og organisationsformer, fx i form af krop og bevægelse i fagene.

Skolens dannelsesideal

På Kvikmarkens Privatskole udvikles vores børn til vidende, selvstændige og kreative mennesker, der er i stand til at tage ansvar for deres eget liv og er med til at påvirke samfundsudviklingen globalt og lokalt ud fra en demokratisk og humanistisk grundholdning. 

Vi arbejder på at skabe et anerkendende læringsmiljø, hvor der er plads til børnenes forskellige forudsætninger, hvor det er velset at dygtiggøre sig, have ambitioner og være grundig og arbejdsom. 

Når børnene er nysgerrige og har lyst og vilje til at lære mere – når de har selvværdsfølelse og bidrager til fællesskabet, og når de viser åbenhed og empati, respekt for forskellighed, ansvarsbevidsthed, fleksibilitet og kritisk sans, så er det lykkedes for os på Kvikmarkens Privatskole. 

kvikmarken-skole-21
"Jeg synes, det er meget dejligt, at lærerne er gode til at sætte forskellige krav til eleverne. Vi kan ikke allesammen lave det samme, for vi er ikke alle sammen på samme niveau. Og de er ret gode til at give os det, der passer én."

– Anika, 7. klasse

kvikmarken-skole-80

Skolestruktur med trygge overgange, kontinuitet og kendte lærere

Klasserne på Kvikmarkens Privatskole er inddelt i grupper på en måde, vi oplever, giver den bedste kontinuitet i det faglige indhold og i klassens lærerteam.

Når et barn starter i begynderklassen bliver hun/han en del af skolestartsraketten. Skolestartsraketten er et koncept for begynderklasse og 1. klasse, som sørger for, at de mindste får en blid start på skolelivet uden store skift de første to år. Klassen får tilknyttet et fast lærerteam, som er specialiseret i arbejdet med skolestartsbørn, og som arbejder målrettet med eleverne frem mod slutmål for 1. klasse.

Fra 2. til og med 9. klasse følges klasserne (så vidt muligt) af samme lærerteam fire år i træk. Det sikrer et kontinuerligt fagligt og socialt forløb – for den enkelte elev, i klassefællesskabet og for teamet. På Kvikmarkens Privatskole er 6. klasse en del af udskolingen, så vi sikrer en helstøbt indsats frem mod afgangsprøverne i 9. klasse.

Vi oplever, at denne organisering bidrager til, at eleverne får en tryg, nær og varig relation til de voksne og samtidig kan se en tydelig faglig rød tråd.

Altid to klasselærere

På Kvikmarkens Privatskole har alle klasser to klasselærere, som deles om arbejdet med trivslen for den enkelte elev og hele klassen. 

Klasselærerne kommunikerer med forældre om barnet, er bindeled til sundhedsplejerske, UU-vejleder, PPR mv., er ansvarlige for sociale arrangementer, forældresamarbejde og står for praktiske forhold om klassen som møder og indkøring af nye elever. 

Tolærerordning

Begynderklasse til 4. klasse har tolærerordning i udvalgte lektioner. Ved tolærerordning forstår vi to af klassens faste lærere og/eller pædagoger, som sammen underviser i klassen. Formålet er at sikre tryghed, nærhed, tid og opmærksomhed, men også at yde en forebyggende eller tidlig indsats i forhold til elever eller klasser med udfordringer. 

Begynderklassen har tolærerordning i 20 lektioner om ugen. 

1. til 3. klasse har 6 lektioner om ugen med tolærerordning.

4. klasse har 2 lektioner med tolærerordning om ugen samt tolærerordning i KHD for at sikre os, at alle når de faglige mål. Derudover har 4. klasse 1 lektion om ugen frem til efterårsferien, hvor klassens pædagog deltager for at skabe en tryg overgang fra SFO til klub.

Få-lærer-princip

Især i de mindre klasser forsøger vi at fordele timerne blandt lærerne sådan, at børnene har færrest muligt forskellige lærere. At starte i skole er i forvejen en helt ny og anderledes verden. Vi vil gerne sørge for, at børnene kommer godt i gang med nære relationer til voksne, de kender godt og er trygge ved.