Evaluering og karaktergivning

Test, prøver, feedback og trivselsmålinger

På Kvikmarkens Privatskole arbejder vi hele tiden for at skabe de bedste rammer for elevernes læring og trivsel – fagligt og socialt. 

Både børn og voksne er vant til mål, evaluering og feedback som en naturlig del af vores hverdag med målstyret synlig læring. Derudover har vi fordelt over året en række faste evalueringer på faglighed og trivsel, som du kan læse om herunder. 

Det er vigtigt at understrege, at test, prøver og andre målinger hos os aldrig handler om at sammenligne eleverne med hinanden eller presse nogen. Til gengæld er de værdifulde redskaber til at skabe overblik over, hvor der er plads til forbedring og udvikling hos os som skole, hos klassefællesskabet og den enkelte elev.

Evaluering af elevernes faglige udbytte

Alle klasser gennemgår et udbygget testprogram i matematik og dansk. Resultaterne bliver gennemgået på en årlig fagkonference af ledelse, faglærer og skolens læse- eller matematikvejleder

Hvis testen tyder på, at en elev har særlige vanskeligheder, bliver eleven ofte testet yderligere. Sammen med forældrene lægger skolens ressourceteam en handleplan, som imødekommer vanskelighederne. 

På Kvikmarkens Privatskole får alle elever fra 7. klasse karakterer to gange om året. Vi anvender 7-trinsskalaen.

Karakterer skal aldrig stå alene. På Kvikmarkens Privatskole giver vi karakterer i forbindelse med elevsamtaler og skole-hjem-samtaler. På den måde indgår karaktererne som en del af dialogen om elevens trivsel og udbytte af undervisningen.

Eleverne i 8. og 9. klasse går til årsprøver i udvalgte fag. Prøverne indgår i evalueringen af elevernes faglige udbytte. Samtidig får eleverne mulighed for at øve sig i prøveformen inden den endelige afgangsprøve.

I slutningen af 9. klasse går afgangseleverne op til Folkeskolens afsluttende prøver på samme vilkår som i folkeskolen. 

Læs mere om afgangsprøver på Kvikmarkens Privatskole.

Evaluering af undervisningen

Vi afholder to forældremøder for hver klasse hvert skoleår (med undtagelse af 9. klasse). Det første møde ligger ved skoleårets begyndelse. Her uddyber alle klassens lærere deres årsplan og drøfter den med forældrene. 

Alle lærere udgiver ugeplaner for deres fag hver uge. Planerne hjælper elever og forældre med at synliggøre ugens læringsmål, men justeres i takt med ugens gang.

Forældre kan finde årsplaner for alle fag på ForældreIntra. Vi evaluerer og korrigerer både årsplanen og undervisningen i løbet af året.

Lærere og ledelse på Kvikmarkens Privatskole er i løbende dialog om undervisningens indhold, elevernes trivsel og deres faglige udbytte.

Derudover arbejder vi mere indgående med samme emner på en årlig konference, hvor også læse-, matematik- og læringsvejledere deltager.

Lærerne får løbende supervision af både ledelsen og vores læringsvejledere. Derudover kan lærerne søge faglig sparring og hjælp til at undervise elever med særlige vanskeligheder hos matematik- og læsevejlederne i skolens ressourceteam.

Evaluering af trivsel

Klassens tid er en fast del af skemaet hver uge i alle klasser fra begynderklasse til 9. klasse. I klassens tid kan eleverne tale med hinanden og klasselærerne om, hvordan det går i klassefællesskabet og arbejde med klassens trivsel og sociale liv. 

Klassereglerne handler om, hvordan vi har lyst til at være sammen som klasse. Hvad er i orden? Og hvad er ikke? 

Klassereglerne bliver jævnligt taget op i klassen og er et godt udgangspunkt for samtaler om trivsel, fællesskab og venskaber. Hvert år på Skolernes Trivselsdag tager klasserne på Kvikmarkens Privatskole deres klasseregler op, og eleverne arbejder med, om noget skal justeres.

I 4. til 9. klasse arbejder vi dagligt med en smileyordning, som har fokus på elevernes ansvar for det fysiske læringsmiljø.

Vi har stort fokus for at skabe gode rammer for elevernes faglige og sociale trivsel med og på digitale medier. Derfor har vi faste digitale retningslinjer, så eleverne ved, hvad vi anser som god skik og brug. 

For tiden arbejder vi trivselsværktøjet Klassetrivsel, som kan være med til at skabe overblik over klassens relationer og trivsel. Målet er, at værktøjet skal udrulles i alle klasser, og at resultaterne kan bruges som afsæt til trivselsarbejdet i mindre elevgrupper og hele klasser.

Evaluering i hverdagen

Tydelige rammer, mål, evaluering og feedback er en vigtig del af målstyret synlig læring, som er den undervisningsretning, vi følger på Kvikmarkens Privatskole. 

Læs mere om, hvordan det udmønter sig i praksis i vores læringsprincipper og pædagogik