Læringsprincipper

Målstyret undervisning og læringsledelse​

Der kan være stor forskel på at lave noget og lære noget. Man lærer sjældent ligeså meget – eller lige så godt – hvis den aktivitet, man laver, ikke giver mening.

På Kvikmarkens Privatskole sætter vi klare mål og rammer for undervisningen og forventninger til eleven. Vi følger aktivt med i forskning om undervisning og læring, og vi uddanner løbende vores lærere. På den måde kan vi tilbyde eleverne solid og meningsfuld undervisning, som udvikler, udfordrer og giver succesoplevelser.

Målstyret synlig læring 

Alle vores lærere er uddannet i målstyret synlig læring, som er en evidensbaseret metode til at opnå højst mulig læring ud fra den enkeltes forudsætninger. Metodens grundprincip er at gøre læringsprocessen tydelig for eleverne og gøre dem bevidste om, hvordan de hver især lærer bedst.

Det gør vi bl.a. ved i begyndelsen af hver time taler vi om, hvad vi skal lære, hvorfor vi skal lære det, hvordan vi skal lære det, hvornår vi er i mål og sætter læringen i kontekst til verden udenfor klasselokalet. Derudover laver alle lærere ugeplaner over undervisningen, og eleverne får løbende feedback og evalueringer, så de altid ved, hvad der er gået godt, hvad der kan være anderledes næste gang, og hvad næste skridt er.

Vi oplever, at den målstyrede synlige læring giver eleverne et større udbytte af læringen, ro i klasserne og lyst til at lære.

Læringsvejledning – uddannelse af lærerne

På Kvikmarkens Privatskole er ambitionen, at alle skal lære så meget, de kan. Det gælder naturligvis også de voksne.

Som en del af arbejdet med målstyret synlig læring, har vi uddannet to læringsvejledere på skolen og uddanner løbende flere. Læringsvejledernes vigtigste opgave er at hjælpe de andre lærere med hele tiden at udvikle sig som undervisere. Altid med elevernes læring, trivsel og synlige mål for øje.

Vejlederne observerer undervisningen og giver derefter læreren feedback og sparring i forhold til, hvad der virkede godt, hvad der kan forbedres, og hvordan læreren kan lede undervisningen, så eleverne lærer det, de skal.

Læse- og matematikvejledning

Hvis en elev har vanskeligheder i dansk eller matematik, kan skolens læsevejledere træde til med ekstra ressourcer og en særligt tilrettelagt indsats i en kortere eller længere periode.

Det kan fx være sparring til elevens lærere, boost-forløb i læsning eller matemaik, støttetimer i klassen eller forløb for elever med ordblindhed.

Det er også læsevejlederne, som gennemfører gruppetest og screener for ordblindhed.
Læsevejlederne har lærerbaggrund og har videreuddannelse som læsevejledere.

Sådan hjælper du dit barn med synlige læringsmål
  1. Gennemgå ugeplanen med barnet
  2. Kig i de materialer, barnet skal arbejde med i løbet af ugen
  3. Tal om, hvad eleven skal i gang med og hvorfor
  4. Spørg ind til, hvad barnet har lært/skal lære i stedet for, hvad barnet har lavet/skal lave 
kvikmarken-skole-92
“Jeg opdager hurtigere, hvor eleven er, når jeg har læringen så tydeligt for øje.”

Henriette, lærer i 5. og 9. klasse 

kvikmarken-skole-33

5 principper for målstyret synlig læring 

Både årsplaner og undervisning på Kvikmarkens Privatskole er bygget op efter fem principper for målstyret synlig læring:

  1. Tydelig struktur og tydelige mål
  2. Involvering af eleven
  3. Evaluering
  4. Feedback
  5. Fokus på progression og nye mål

 

Med de fem principper arbejder vi målrettet og systematisk for, at enhver elev kan lære mest muligt – både fagligt og socialt. Alle elever kommer med forskellige forudsætninger, og vi har ingen forventning om, at alle skal lære nøjagtigt det samme.

Til gengæld skal alle elever udvikle sig, udfordres og opleve succeser. Derfor arbejder vi ofte med differentieret undervisning under forskellige vilkår.
Læs mere om differentiering under inklusion eller pædagogik

Eksempel på målstyret læring

Som et eksempel kunne målstyret synlig læring i en matematiktime se sådan ud:

Opsamling: “Sidste gang lærte vi om minusopstillinger”
Mål for dagen: “I dag skal vi finde ud af, hvilke fejltyper, der kan være, når man opstiller minusstykker”
Kontekst: “Det kan du bruge, når du skal handle i en butik”
Kriterier: “1’ere under 1’ere, 10’ere under 10’ere osv.”
Næste skridt: “Hvordan sikrer du, at du regner rigtigt?”

Tests og evaluering

En vigtig del af målstyret synlig læring er evaluering og feedback.
Vi tester løbende alle elever for at afklare, om der er områder, vi særligt skal arbejde med. Hvis en elev har faglige huller, som ikke bliver opdaget, risikerer hun eller han at bære det med sig resten af skoletiden. Det vil vi gerne forebygge.

Vi lader aldrig test stå alene. Til gengæld bruger dem som et nyttigt analyseredskab til løbende at forbedre undervisningen og sikre et højt grundlæggende niveau.

Derudover kan testresultaterne skabe overblik over den enkelte elevs nuværende faglige niveau, vise hvordan eleven har rykket sig siden sidste test og være udgangspunkt for en handleplan for elevens fremtidige faglige udvikling.

Vi bruger ikke tests til at sammenligne eleverne med hinanden, men tager afsæt i resultaterne i samtaler med elever og forældre, når vi skal tale om, hvor eleven er nu, hvor hun eller han skal hen, og hvordan vi sammen bringer eleven i mål.