Praktisk information

Kvikmarkens Privatskole fra A til Å

Vi følger folkeskolens afgangsprøver som afslutning på 9. klasse. 

Læs mere om afgangsprøver.

Elever, der går i SFO, skal hentes inden 16.45, hvor SFO’en lukker. Børnene skal huske at vende deres skilt og sige farvel til køkkenvagten, når de bliver hentet i SFO. 

Elever fra 4. til 9. klasse kan efter aftale vente på skolen, når de har fri.

Indskolingen
Elever fra begynderklasse til 3. klasse kan afleveres fra klokken 7 i Frihjulet

Klokken 7.30 går 2. og 3. klasse med en pædagog over i Hallen (vores fællesområde), mens begynderklassen og 1. klasse bliver i Frihjulet. 

Lærerne i indskolingen er i klassen fra klokken 8.

Fra klokken 8 til 8.10 er der stille aktiviteter i egne klasser, og undervisningen begynder klokken 8.10. 

Mellemtrin og udskoling
4. til 9. klasse møder i deres undervisningslokale efter skema. Læreren er i klassen et par minutter inden, det ringer ind.

Læs mere om skoledagen. 

Det er ikke tilladt for elever at drikke alkohol på skolens område, i skoletiden eller i hvilken som helst forbindelse i skoleregi (lejrskoler, udflugter, arrangementer mv.).

Flere gange om året bryder vi hverdagen med emneuger. I emneugerne arbejder vi på tværs af fag, klassetrin og årgange. 

Tidspunkter for emneuger fremgår af skolens kalender på ForældreIntra.

Derudover er der jævnligt udeskole for indskolingen (fra begynderklasse til 3. klasse), hvor eleverne tager på udflugt – gerne med samfundsrelevante formål.

Vi har flere sjove, hyggelige og lærerige arrangementer og traditioner, vi glæder os til i løbet af skoleåret. 

Det er bl.a.: 

 • 4. klasses teaterforestilling
 • 9. klasses sidste skoledag
 • Dimission
 • Fastelavn
 • Gallafest
 • Gammel elevfest
 • Juleklippeklistredag
 • Juleafslutning
 • Kirsebærfri
 • Morgensang
 • Motionsdag
 • Sensommermarked
 • Skolens fødselsdag
 • Sidste skoledag
 • Skolens skakdag
 • Trivselsdag
 • Årsafslutning

Læs mere om vores traditioner og skoledagen.

8. og 9. klasse følger Gladsaxe Kommunes årshjul for brobygning uddannelsesvejledning.

Skolen har to elevråd: Et for 2. til 5. klasse og et for 6. til 9. klasse. 

Elevrådene arbejder sammen om punkter fra de enkelte klassers repræsentanter. Elevrådsmøderne bliver afholdt med hjælp fra skolens elevrådslærer, der også står for at formidle information til og fra elevrådet.

Derudover har elevrådsformanden og næstformanden (fra de store klassers elevråd) møder med skolens ledelse i løbet af året. 

Med elevrådsarbejdet understøtter vi flere af skolens værdier som: Demokrati, ansvarlighed, nærvær og tolerance.

Det er ikke tilladt at drikke energidrikke på skolens område.

Kvikmarkens Privatskole råder bl.a. over en idrætssal med scene,  et mediatek, stort musiklokale, fysiklokale, en legeplads, en fodboldbane og en lille urtehave med bålplads.

Læs mere om faciliteterne og vores store byggeprojekt.

Vi fritager helst ikke for skolearrangementer og anbefaler ikke ferie udenfor ferieplanen. Hvis I ønsker at fritage jeres barn eller afholde ferie uden for skolens ferieplan, skal I henvende jer til skoleledelsen. 

Husk at I (forældre og elev) selv har ansvaret for at holde jer orienteret og følge op på skolearbejde og daglig information ved fritagelse og ferier udenfor ferieplanen .

Elever fra begynderklasse til 7. klasse er udenfor på skolens område i frikvartererne. 7. klasse kan dog få lov til at være indendørs. 

Der er gårdvagter og gangvagter i alle frikvarterer – ligesom der er legepatruljer fra 6. klasse, som sætter lege i gang for de yngre elever.

Elever fra 8. og 9. klasse må forlade skolen i frikvartererne.

På Kvikmarkens Privatskole arbejder vi målrettet med elever, der er særligt udfordret. Vi samarbejder med Gladsaxe Kommunes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), familieafdeling og sundhedsplejerske. 

Forældre til elever med særlige udfordringer må desuden forvente et udvidet forældresamarbejde

Skolens ressourceteam kan støtte, vejlede og tilbyde eleven ekstra og målrettet undervisning afhængigt af problematikken. 

Vi har mulighed for at søge om tilskud til ekstra støtte ved kommunen til udredte elever, hvis PPR har udarbejdet en erklæring på støttebehovet. 

Læs mere om inklusion på Kvikmarkens Privatskole.

Vores primære kommunikationsvej til og med forældre er gennem ForældreIntra. Alle forældre har adgang til ForældreIntra – ligesom elever kan logge på ElevIntra

Vi forventer, at forældre holder sig orienteret og er opdateret på ugeplaner og aktiviteter på skolen og i klassen. 

Vi forsøger at holde kommunikationen på ForældreIntra kort og praktisk. Forældre kan forvente, at ansatte svarer på beskeder i ForældreIntra i løbet af 1 til 3 hverdage. Hvis man har brug for at drøfte andet end korte, praktiske beskeder, foretrækker vi den levende kommunikation på telefon eller ved et aftalt møde. 

Vi forventer, at både forældre og ansatte kommunikerer sagligt, respektfuldt og i tråd med skolens værdier.

Vi arbejder med at integrere IT i undervisningen. Derfor har vi bl.a. interaktive tavler i de fleste klasselokaler. 

Elever i begynderklasse til 4. klasse benytter skolens iPads eller computere. 

Elever i 5. til 9. klasse skal selv medbringe computere – på eget ansvar.

Læs skolens retningslinjer for digitale medier i skoletiden.

Vi evaluerer løbende i undervisningen sammen med den enkelte elev og afholder årligt gruppeprøver i dansk og matematik.

Der er elevsamtaler og to skole-hjem-samtaler hvert skoleår. 

Elever i 7. til 9. klasse får desuden karakterer to gange om året.

Læs mere om evaluering og karaktergivning.

Hver klasse har to klasselærere – en primær klasselærer og en sekundær klasselærer.

Klasselærerne er de centrale personer i arbejdet med klassens trivsel og fællesskab – samt i forhold til at koordinere den samlede faglige indsats og sociale udvikling for både klassen og den enkelte elev.

Læs mere om klasselærernes funktion, tolærerordning og få-lærer-princip.

Hver klasse afholder “klassens tid” en lektion om ugen.  Vores fokus i klassens tid er at danne eleverne til kompetente empatiske mennesker med blik for fællesskabet. 

I klassens tid arbejder klasselærere og elever med klassens trivsel, fællesskab og sociale liv. Det er også et forum, hvor eleverne sammen med læreren kan evaluere på ugen, der gik, og tale om ugen, der kommer.

Læs mere om evaluering af trivsel og fagligt udbytte.

Konfirmationsforberedelse foregår ikke i skolens regi. 

For de elever, der gerne vil konfirmeres, ligger konfirmationsundervisning i 8. klasse – som regel tirsdag eller torsdag efter skoletid. 

Skolen fastsætter en dato for en samlet blå mandag, hvor eleverne i 8. klasse har fri.

I frikvartererne har legepatruljer fra 6. årgang ansvaret for at sætte lege i gang for de yngre elever.

Alle klassetrin er på lejrskole hvert år med hele deres årgang eller klassevis for 9. klasse. 

Begynderklasse til 4. klasse er afsted 3 dage. 

5. til 7. klasse er afsted i 4 dage. 

6. årgang er hvert år på naturlejrskole, og 7. årgang er på idrætslejrskole. 

8. klasse er til Folkemødet på Bornholm som forberedelse til en årsprøve i samfundsfag. 

9. klasse rejser på sprog- og kulturlejrskole i udlandet og er som de eneste afsted klassevis.

Læs mere om lejrskoler.

Elever og ansatte kan bestille god og sund frokost online.

Vi anbefaler ikke, at elever i begynderklasse og 1. klasse medbringer mobiltelefoner. 

For de øvrige elever er der ingen krav om at medbringe mobiltelefoner. 

Læs skolens retningslinjer for digitale medier i skoletiden.

Der er morgensang hver uge for de begynderklasse til 4. klasse.  

Samlingerne giver plads til at mærke fællesskabet, optræde for de andre og give kollektive beskeder.

Vi synger både børnesange, salmer, højskolesange og mere folkelige sange (som Kim Larsen, Shu-bi-dua m.fl.). 

Læs mere om morgensang og resten af skoledagen.

Kvikmarkens Privatskole tilbyder musikskole for elever fra begynderklasse til 9. klasse efter skoletid.

Læs mere om musikskolen. 

Ud over fagene på skolens skema skal der, jf. folkeskolelovens § 7, undervises i følgende obligatoriske emner:

 • Færdselslære
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab            
 • Uddannelse og job

Disse emner kan knyttes til et eller flere af skolens fag og klassetrin. Undervisningen i uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Vi tester løbende vores elever for at kunne hjælpe dem på de faglige områder, hvor de har brug for det. 

Vi tager gruppeprøver gennem hele skoleforløbet og tester individuelt, hvis vi oplever tegn på ordblindhed hos en elev. 

Ordblindetesten foregår tidligt i marts måned, når eleven går i 3. klasse.

Læs mere om skolens ressourceteam og læsevejledere.

Skolens elever kan parkere cykler både foran og bagved skolen (på eget ansvar).

Det er muligt at parkere uden for skolen.

Hvert år deltager alle elever fra 6. til 8. klasse i et projektopgaveforløb. 

I 9. klasse afholder vi afgangsprøve i projektopgave med afsluttende feedback og karakter.

Læs mere om evaluering og karaktergivning eller afgangsprøver.

Der er ingen officielle regler for påklædning på skolen, men der kan være aftaler i de enkelte klasser. 

Det gælder dog for alle, at vi inden undervisningen begynder tager kasketter og hætter af, høretelefoner ud og hænger jakker uden for undervisningslokalet.

1. lektion: 8.10 til 8.55 
2. lektion: 8.55 til 9.40

Pause: 9.40 til 10.00

3. lektion: 10.00 til 10.45
4. lektion 10.45 til 11.30

Spisepause: 11.30 til 11.50
Udepause: 11.50 til 12.20

5. lektion: 12.20 til 13.05
6. lektion: 13.05 til 13.50

Pause: 13.50 til 14.00

7. lektion: 14:00 til 14:45
8.lektion: 14:45 til 15:30

Læs mere om skoledagen.

Rygning er ikke tilladt på skolens område.

Se skema for dit barns klasse på Forældreintra.

Kvikmarkens Privatskole har fødselsdag d. 25. maj. Vi markerer hver år skolens fødselsdag ved, at alle får is. 

Læs historien om, hvordan det hele begyndte d. 25. maj 1966.

Vi afholder to skole-hjem-samtaler hvert år – undtagen i 9. klasse, der kun har én. Derudover afholder vi hvert år to forældremøder. 

Klasselærerne står en gang om året for et socialt arrangement for elever og forældre. Det kan enten være for klassen, årgangen eller sammen for flere årgange. 
Vi har desuden en god tradition for, at forældre arrangerer sociale sammenkomster for klassen.

Læs mere om samarbejdet mellem skole og hjem.

Eleverne i 7. klasse skiftes til at stå skolepatrulje hver morgen ved fodgængerfeltet på Klausdalsbrovej.

Gladsaxe Kommunes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) betjener skolen og kan kontaktes på  [email protected]

Skolens sundhedsplejerske har fokus på dit barns sundhed og trivsel med tjek gennem hele skoletiden. 

Begynderklasse: Obligatorisk undersøgelse, hvor barnet bliver målt, vejet, motorisk vurderet, får testet syn og hørelse, og der bliver talt om barnets trivsel.
1. klasse: Motorisk screening.
2. klasse: Barnet bliver målt og vejet.
4. klasse: Barnet bliver målt, vejet og får testet syn og hørelse.
5. eller 6. klasse: Pubertetsundervisning. Derudover bliver barnet målt, vejet og testet på syn og hørelse. 
8. klasse: Udskolingssamtaler. Derudover bliver eleven målt, vejet og får testet sin hørelse. 
9. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen.

Dit barn/dine børn er tilknyttet den kommunale tandpleje i barnets bopælskommune.

Engelsk er obligatorisk fra 1. til 9. klasse. 

Derudover er et andet sprogfag obligatorisk fra 6. klasse, hvor eleverne kan vælge mellem tysk og fransk.

Det er forbudt at indtage eller være påvirket af stoffer på skolens område, i skoletiden og ved skoleaktivteter som lejrskoler, fester eller udflugter.

Kvikmarkens Privatskole har flere muligheder for støtte elever i undervisningen og socialt. 

I første omgang arbejder lærerne målrettet med differentiering i undervisningen – eventuelt med hjælp og sparring fra en af skolens faglige vejledere

Derudover har skolen et ressourceteam, som i samarbejde med lærerne kan tilbyde ekstra støtte eller særligt tilrettelagte undervisningsforløb – enten på hold eller individuelt – for de elever, der har behov for det.

Vi opfordrer til at børnene har sunde og nærende madpakker med.

Læs SFO’ens kostpolitik her.

Eleverne i 4. og 5. klasse har svømmeundervisning to lektioner om ugen i et halvt år. Vi svømmer i Gladsaxe Svømmehal, og eleverne går til og fra svømmehallen.

Vi afholder hvert år terminsprøver for 8. og 9. årgang. 

For 9. klasserne ligger terminsprøverne i efteråret.
For 8. klasserne ligger terminsprøverne samt en prøve i samfundsfag i midten af juni efter Folkemødet på Bornholm – samtidig med 9. klasses afgangsprøver.

Læs mere om årsprøver og afgangsprøver.

Kvikmarkens Privatskole ligger i gåafstand til Buddinge Station. 

Det betyder, at der er rig mulighed for at tage enten bus eller s-tog til og fra skole. 

Hvis dit barn ofte benytter sig af offentlig transport, kan hun eller han muligvis være berettiget til tilskud til udgifterne. Kontakt skolens kontor for mere info.

De mindre klasser har to-lærerordning i udvalgte lektioner hver uge fordelt således:

Begynderklasse: 20 lektioner
1. til 3. klasse: 6 lektioner
4. klasse: 2 lektioner

Læs mere om tolærerordning og få-lærer-princip.

Skolen har tilknyttet en UU-vejleder via UU-Nord. Skolens kontor kan være behjælpelig med kontakt til skolens UU-vejleder.

Alle årgange fra begynderklasse til 3. klasse er gennemsnitligt en gang hver anden uge afsted på udeskole i fire lektioner. 

Vi tager fx i skoven på museer, byvandring eller virksomhedsbesøg. 
Udeskolens aktiviteter hænger sammen med undervisningsforløbene i klassen, men tager undervisningen ud af de vante rammer. 
Ideen er at skabe varieret undervisning, der motiverer, stimulerer sanserne, bringer læring ud i virkeligheden og virkeligheden ind i klasselokalet.

Læs mere om udeskole.

Udmeldelse skal ske skriftligt. Hvis I melder jeres barn ud af Kvikmarkens Privatskole, skal I betale for udmeldelsesmåneden samt yderligere to måneder.

Det er obligatorisk for 7. og 8. klasse at vælge valgfag. 
Vi udbyder de tre fag håndværk og design, musik og billedkunst. Det kan dog variere fra skoleår til skoleår, hvilke af de tre fag, 7. klasse kan vælge. 

Vi forsøger at opfylde alle elevers første- eller andenprioritet.

Vi har venskabsklasser på Kvikmarkens Privatskole. 
Venskabsklasserne deltager i mindst fire fællesskabende aktiviteter sammen i løbet af skoleåret.

Begynderklasserne er venskabsklasser med 3. klasserne, 1. klasserne med 4. klasserne og 2. klasserne med 5. klasserne.

Der er venteliste til flere af vores klasse. I kan skrive jeres barn på venteliste her, og I er også meget velkomne til at kontakte os telefonisk eller på mail for at høre mere om mulighederne for indmeldelse og venteliste.

Der betales 12 måneders skolepenge for alle klassetrin.

Læs mere om forældrebetaling i skolen.

Der betales 12 måneders SFO-betaling for bg.-3.kl.

Læs mere om priser og åbningstider i SFO’en.